Adatvédelem

On-line adatkezelési szabályzat

A Cartis Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9400 Sopron, Pócsi utca 11. B. ép. földszint 2.; cégjegyzék száma: 08-09-013185; adószám: 13526968-2-08; e-mail: ugyfelszolgalat@cartis.hu), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen dokumentummal tájékoztatja az érintetteket a www.cartis.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) folytatott adatkezelési gyakorlatáról.

A Honlap használatának megkezdésével a felhasználó tudomásul veszi az e dokumentumban foglalt rendelkezéseket.

A Honlap üzemeltetője az Adatkezelő.

A Honlap egyes funkcióinak igénybevételéhez, így hírlevél és/vagy ajánlat küldésének igényléséhez a felhasználónak személyes, illetve céges adatokat kell megadnia, melyek a következők:

Hírlevél igénylése esetén: e-mail cím*, vezeték és keresztnév, mobiltelefonszáma. Ezen adatok közül a *-al jelölt adat megadása mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a felhasználó a hírlevelet megkaphassa.

Ajánlatkérés esetén: ajánlatkérő cég neve; telefonszáma; e-mail címe; legutolsó és azt megelőző üzleti éveire vonatkozólag saját tőke, jegyzett tőke, elmúlt 2 év árbevétele, kötelezettségek, főbb kötelezettségek (hitel, stb.), adózott eredmény, mérleg szerinti eredmény, foglalkoztatottak száma, aktuális járműflotta mérete; kapcsolattartó személy neve, e-mail címe, telefonszáma.

A fentiekben megjelölt adatok megadása a felhasználó önkéntes elhatározásán alapszik. Amennyiben a felhasználó a fent megjelölt adatokat megadja, úgy azokra az Adatkezelő adatkezelése kiterjed.

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása. Az Adatkezelő az adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Amennyiben a felhasználó a fenti adatait nem kívánja megadni, úgy a hírlevél, és/vagy ajánlat kérése eredménytelen maradhat.

A felhasználói adatok önkéntes megadásával a felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a felhasználó adatait a jogszabályoknak és jelen szabályzatnak megfelelően kezelje, valamint ahhoz is, hogy az Adatkezelő a felhasználó megadott elérhetőségeire célzott ajánlatokat, hírleveleket juttasson el, azokkal őt megkeresse.

Az adatkezelés célja a felhasználóval történő kapcsolattartás, részre direkt marketing jellegű, vagy konkrét ajánlatok küldése, hírlevél küldése, piackutatás, piacelemzés készítése, illetve esetlegesen egyéb olyan célok, amelyet az adatkérés előtt a felhasználó kifejezetten és önkéntesen jóváhagy.

A felhasználó jogi felelőssége teljes tudatában kijelenti és elismeri, hogy az általa megadott adatok a saját, a valóságnak mindenben megfelelő adatai.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy bárminemű előzetes figyelmeztetés nélkül, folyamatosan ellenőrizze a Honlapon, illetve az adatbázisában a felhasználók által megadott adatokat. Amennyiben ennek során arra vonatkozó adat vagy gyanú merül fel, hogy a megadott adatok valótlanok, vagy hogy az adatokkal visszaéltek, továbbá ha a megadott adatok félrevezetőek, jogsértőek, úgy az Adatkezelőnek kizárólagos jogában áll azokat törölni, s a hírlevél, illetve ajánlat megküldését megtagadni. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatok valóságtartalmának, félrevezető, vagy jogsértő jellegének megítélésében kizárólag az Adatkezelő véleménye az irányadó. Ugyancsak az Adatkezelő jogában áll az e bekezdésben foglalt intézkedések megtétele, amennyiben a felhasználó bármely más személy adatával visszaél a Honlap használata során, vagy a Honlapon olyan adatot ad meg, amely sérti jelen szabályzat rendelkezéseit, illetve bármely más személy jogait, törvényes érdekeit.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy nem áll jogában semminemű anyagi, vagyoni, kártérítési követelést támasztani az Adatkezelővel szemben a Honlap használatával, a kiküldött hírlevelekkel, ajánlatokkal kapcsolatban. A felhasználó részére kiküldött hírlevelek, ajánlatok tartalma pusztán tájékoztató jellegű, azok nem minősülnek kötelező érvényűnek.

Az Adatkezelő fenntartja magának a Honlappal, és az azon található minden tartalommal kapcsolatos, más személyt meg nem illető valamennyi szerzői és egyéb jogot, még abban az esetben is, ha az adott jogról jelen szabályzat külön nem rendelkezik.

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatok valóságtartalmáért, illetve a mindezekkel kapcsolatos esetleges követelésekért teljes mértékben kizárja a felelősségét, ezekért felelősséget semmilyen módon, és mértékben sem vállal.

A felhasználó kötelezettséget vállal, hogy korlátozás nélkül helyt áll az Adatkezelő helyett minden olyan követeléssel szemben, illetve mentesíti őt azok alól, amelyeket amiatt támasztanak az Adatkezelővel szemben, hogy a felhasználó bármely személy jogait megsértette vagy veszélyeztette az Adatkezelő szolgáltatásának felhasználásával, vagy amelyek egyébként a Honlapnak a felhasználó által történt használatából fakadnak. Ezen helytállási (kártérítési, kártalanítási), megtérítési felelősség – nem kizárólagosan - kiterjed minden kárra, költségre, beleértve az igényérvényesítés, illetve az azzal szembeni védekezés költségeit, az eljárási díjakat, illetékeket, perköltségeket, ügyvédi, szakértői díjakat is. Az e pontban meghatározott esetleges követelésekről, eljárásokról az Adatkezelő írásban értesíti a felhasználót.

Az Adatkezelő kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a Honlap használatát bármely személytől, indokolás nélkül megtagadja.

Az Adatkezelő a felhasználó adatait biztonságos szerveren tárolja, harmadik fél részére nem továbbítja kivéve a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező eseteket (pl. bíróság), s azokat nem hozza semmilyen módon nyilvánosságra.

Az adatkezelés az adatoknak a felhasználó általi megadásától és elküldésétől azok törléséig tart. A felhasználó bármikor jogosult adatainak törlését, vagy adatainak helyesbítését kérni postai úton, vagy az ugyfelszolgalat@cartis.hu  e-mail címre küldött levél révén. Ugyanezen elérhetőségeken jogosult a felhasználó letiltani a részére megküldendő hírleveleket, egyéb megkereséseket.

Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem bíz meg, az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi adatfeldolgozási feladatot saját maga végzi el.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az internetes keresőoldalak által a felhasználó adataival kapcsolatban esetlegesen tárolt adatok kezelésének időtartamára, módjára az Adatkezelőnek semmilyen módon nincs ráhatása. A Honlap – egy, vagy akár több - olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók / partnerek oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. Az ilyen jellegű kéréseket az ugyfelszolgalat@cartis.hu  e-mail címre kell megküldeni.

Az adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; ha az érintett kéri; ha  az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; ha azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.

A felhasználó a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz, illetőleg a vonatkozó jogszabályban meghatározott hatóságokhoz (pl. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) fordulhat.

Az Adatkezelő kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a jövőre nézve egyoldalúan és korlátlanul módosítsa, és a módosítást a Honlapon közzétegye, ily módon értesítve arról a felhasználókat. Amennyiben a felhasználó az adatkezelési szabályzat módosítását követően bármely módon használatba veszi a Honlapot, úgy ezáltal  magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított szabályzatot.

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben az Info tv. rendelkezései az irányadók, amely jogszabály aktuális tartalmáról a felhasználó a következő linken tájékozódhat: http://njt.hu.

A Honlap használata során ún. sütik (cookies) segítségével adatok kerülnek gyűjtésre és elemezésre a weboldal használatával kapcsolatban, ideértve a felhasználók domain neveit, a látogatási számokat, a látogatott aloldalakat és az oldalon eltöltött időt. A süti kis mennyiségű adat, amelyet webszerver a felhasználó böngészőjéhez továbbít. A felhasználó eldöntheti, hogy engedélyezi-e a sütik használatát böngészője egyedi beállításai segítségével. A sütik engedélyezése egyszerűbbé és gyorsabbá teszik a Honlap használatát.

Minden böngésző eltérő módon működik, ezért a süti beállítások változtatásához javasolt elolvasni a felhasználó által használt böngésző program „Help” /Súgó/ menüjének vonatkozó részét (vagy mobil telefon, táblagép használati útmutatóját).

A sütik alapbeállításként bekapcsolt állapotban vannak a Honlapon. A felhasználó böngészője megfelelő beállításával letilthatja a sütik használatát, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy nem fogja tudni megjeleníteni a Honlap valamennyi funkcióját, így tehát javasolt a sütiket bekapcsolva hagyni.

Bővebb információk a sütikről általában: aboutcookies.org (Az oldal tartalmáért a Cartis Flottakezelő Kft. nem vállal felelősséget, arra semmilyen ráhatása nincs.

Adatvédelmi szabályzat

Cartis Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9400 Sopron, Pócsi utca 11. B. ép. földszint 2.; cégjegyzék száma: 08-09-013185; adószám: 13526968-2-08; e-mail: cartis@cartis.hu; a továbbiakban: Adatkezelő) az általa kezelt személyes és egyéb adatok biztonságának érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbi szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.

1. § A szabályzat hatálya

 1. A jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő teljes működésére, minden vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyre, szervezeti osztályára, az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő személyekre, valamint minden általa alkalmazott informatikai eszközre és szoftverre.
 2. A Szabályzat 2017. február 08-án napján lép hatályba. Az Adatkezelő vezetője intézkedik a Szabályzat helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.
 3. A Szabályzat az Adatkezelő további intézkedéséig érvényben és hatályban marad.

2. § Értelmező rendelkezések

Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza, és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen szabályzat vonatkozásában adatkezelőnek a Cartis Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság minősül.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3. § Az adatvédelem feladata

 1. Az adatvédelem körében az Adatkezelő feladata meghatározni az általa kezelt természetes személyekre és nem természetes személyekre (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet) vonatkozó személyesés egyéb adatok adatkezelésének módját, valamint biztosítani az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozni a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

4. § Az adatkezelés elvei

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az adatkezelő csak publikus forrásból származó információt használ fel. Semmilyen esetben sem használ olyan adatot, amelynek a jelölésén egyértelműen fel van tüntetve egy harmadik félnek bármilyen szerzői joga.

5. § Az adatkezelés célja

 1. Az Adatkezelő által a személyes adatok kezelésének célja az alábbi:
  1. az Adatkezelő által végzett tevékenység, nyújtott szolgáltatás elérhetővé tétele;
  2. az átvett, illetve igénybe vett termékek, szolgáltatások ellenértékének kiszámlázása;
  3. a kiszámlázott, de meg nem fizetett ellenérték beszedése, érvényesítése;
  4. az érintettel történő kapcsolattartás, részre direkt marketing jellegű, vagy konkrét ajánlatok küldése, hírlevél küldése, piackutatás, piacelemzés készítése, illetve esetlegesen egyéb olyan célok, amelyet az adatkérés előtt az érintett kifejezetten és önkéntesen jóváhagy.

6. § Az adatkezelés jogalapja

 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
  1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
 2. Különleges adat kezeléséhez az érintett írásbeli hozzájárulása szükséges. Az Adatkezelő különleges adatot senkitől nem kér és ilyeneket semmilyen módon nem kezel.
 3. Az Adatkezelő adatkezelése az érintett személyek önkéntesen átadott adatain és a fenti törvényi hozzájárulás alapján történik. Egyes esetekben az Adatkezelő a gazdasági élet szereplőire, vagy azok egy csoportjára vonatkozó bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adatot, tényt vagy információt szerez be ilyenek kezelésére és továbbítására jogosult szolgáltatóktól az 5.§-ban meghatározott célokból.

7. § A személyes adatok kezelése

 1. Az Adatkezelő az egyes szerződésekben meghatározott adatokon túl a következő személyes adatokat kezeli: vezeték és keresztnév, lakcím, születési hely, és idő, természetes személy anyja születési neve, e-mail cím, mobiltelefonszám, személyi igazolvány szám, lakcímet igazoló kártya szám, gépjármű vezetői engedély kategóriája, száma.

8. § Adatfeldolgozás és adattovábbítás

 1. Amennyiben az Adatkezelő által nyújtott és az érintett által igénybe venni szándékozott szolgáltatás (pl. gépjármű tartós bérlet) nyújtásához szükséges, az Adatkezelő az érintett személyes és egyéb adatait továbbítja szolgáltatás nyújtásában esetlegesen közreműködő pénzintézet, vagy gépjárműkereskedő részére. Az adattovábbítás előtt az Adatkezelő az érintettől hozzájárulást kér, amelynek során konkrétan megjelölésre kerül azon harmadik személy, akinek részére az adattovábbítás történik. Jelen szabályzatban azon harmadik személyek konkrét megjelölése, akik részére az adattovábbítás történik, nem lehetséges előzetesen, mivel az mindig az adott egyedi ügylet során, az érintettel egyeztetve kerül meghatározásra.
 2. A jelen pont alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőkre az Adatkezelővel azonos titoktartási kötelezettség vonatkozik.
 3. Az Adatkezelő harmadik személy adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

9. § Az adatok kezelésének határideje, adattárolás

 1. Személyes adatokat csak a célhoz kötöttség fennállásáig lehet tárolni, illetve kezelni.
 2. Minden olyan dokumentumot, és/vagy e dokumentumok informatikai rendszerben rögzített adattartalmát, amelyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, és így számviteli bizonylatnak minősülnek, az Adatkezelő a mindenkor hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott őrzési időig tárolja. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen az alábbiak: szerződések, számlák, bizonylatok, ellenőrzések, vizsgálatok dokumentumai.

10. § Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

 1. Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülése elleni védelméért.

11. § Az érintettek jogai és érvényesítésük

 1. Bármely személy, akinek személyes adatát az Adatkezelő kezeli, kérheti az Adatkezelőtől
  1. a személyes adatai kezeléséről szóló tájékoztatást,
  2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
  3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
 2. Az Adatkezelő az érintett személy kérelmére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 3. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.
 4. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintett személlyel, hogy a felvilágosítás megtagadására milyen rendelkezés alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („Hatóság”; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulás lehetőségéről.
 5. Ha az érintett személy által közölt személyes adat téves, és az Adatkezelő rendelkezésére áll a helyes adat, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
 6. A személyes adatot törölni kell, ha
  1. kezelése jogellenes;
  2. az érintett személy ezt kéri;
  3. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  4. azt bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 7. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 8. A helyesbítésről, zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 9. Ha az Adatkezelő az érintett személy helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintett személyt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

12. § Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 1. Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen, ha
  1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.
 2. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 3. Ha az Adatkezelő az érintett személy tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 4. Ha az érintett személy az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett személy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

13. § Adatvédelmi felelős

 1. Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban foglaltak biztosítására adatvédelmi felelőst nevez ki.
 2. Az adatvédelmi felelős:
  1. közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
  2. ellenőrzi az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint e Szabályzat rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelmények betartását;
  3. kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
  4. elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;
  5. vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;
  6. gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

14. § Az adatvédelmi szabályok megsértésének esetei

 1. Az adatvédelmi szabályok megsértésének esetei különösen az alábbiak:
  1. a szabályozás megsértéséből származó jogosulatlan és/vagy célhoz kötöttség nélküli adatkezelés, adattovábbítás vagy adatátadás;
  2. gondatlan magatartás nyomán illetéktelen hozzáférés személyes adatokhoz;
  3. az adat- és informatikabiztonsági szabályzatban foglaltak be nem tartása miatt bekövetkezett adatvesztés, adatsérülés;
  4. jogosulatlan vagy céltól eltérő adatkezelés.

15. § Záró rendelkezések

 1. A jelen Szabályzat rendelkezéseit az Adatkezelő minden munkatársa köteles megismerni és maradéktalanul betartani.

Cartis Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató INNEN tölthető le.

On-line Adatvédelmi Tájékoztató letöltése INNEN

cartis logo
crosschevron-down